Cách viết chữ ngược trong Word

6 thoughts on “Cách viết chữ ngược trong Word

  • ¡ɐɹ lɔʌ ɥuảɹ ƃuũɔ uq ɐʌ ʎɐđ ıớʇ ɔđ ɔọđ ểđ ıạl ıạoɥʇ uệıđ ʎɐox ıảɥd uq ʇếıq ƃuũɔ ʞıɯ ɐʌ ʎɐu ɔệıʌ ƃuoɹʇ ıỏıƃ ʇấɹ uq ʇếıq ʞıɯ

  • ʇɐɥʇ ɥuɐɹ uɐq ɔɐɔ ɐl ƃunp ıɥʇ ʎɐp uǝp ɔonp ɔop uɐq ɔɐɔ ɐl ʇǝıq ɥuıɯ ƃunɥu 'ɔonp ɔop ıoɯ ıɐl ɔonƃu ʎɐox ıɐɥd ɐʌ ɔop oɥʞ ɐl ʇɐɹ ıɥʇ ʎɐu ǝɥʇ ʇǝıʌ ɐl ʇǝıq ɥuıɯ

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *