[Excel 2013] Bài 32: Đặt tên cho 1 ô, 1 vùng dữ liệu trong Excel

One thought on “[Excel 2013] Bài 32: Đặt tên cho 1 ô, 1 vùng dữ liệu trong Excel

  • mình muốn làm công việc như sau: minh có 1 file excel bình thường ghi nhận lại số người mượn hồ sơ trong ngày. Giả sử trong tháng đó A mượn 20 hồ sơ trong 5 danh sách. Mình muốn tìm A đã mượn bao nhiu danh sách vơi tổng bao nhiêu hồ sơ trong thời gian đó. Giúp mình với. Theo như suy nghĩ của mình thì mik phải tạo 1 cái bảng tên người đó, và khi tìm tên người đó thì tất cả các danh sách sẽ hiện ra nhưng ko bít phải tạo như thế nbào

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *