Học viện niềm tin và ý chí, Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ IX

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *