Hướng dẫn tải sổ điểm bộ môn trên trang httt.hcm.edu.vn và chỉnh độ cao dòng

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *