Làm mất lệnh in và thực đơn trong Word 2003

One thought on “Làm mất lệnh in và thực đơn trong Word 2003

  • Cám ơn thầy vì những chia sẻ rất hữ ích… nhưng lâng này thì xin thành thật mà nói: Pó tay! Chơi thế thì hiểm quá! Có bao giờ chính mình không phục hồi lại các lệnh đó không? Và nạn nhân dài hạn chính là mình! 🙂

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *