Thủ thuật Excel 04: Công cụ Mail Merge trộn thư [cường nguyễn]Thủ thuật Excel, Mail merge trộn thư in toàn bộ thẻ ts theo danh sách
– Để xử lý format giá trị ngày tháng và số khi in trên file word bạn phải lấy từ cột kiểu text trên file excel. Dùng hàm TEXT(ngay,”dd/MM/yyyy”) để chuyển cột ngày sang text. Dùng hàm FIXED() để chuyển cột số sang dạng text.
FIXED( number, [decimals], [no_commas] )
Trong đó các đối số có ý nghĩa:
– Number: Số sẽ được chuyển đổi thành chuỗi văn bản.
– [decimals]: Tùy chọn. Đối số thuộc kiểu số nguyên nằm sau dấu thập phân.
Lưu ý:
+ Nếu [decimals] bị bỏ qua, nó sẽ lấy giá trị mặc định là 2.
+ Nếu [decimals] là số âm, số thập phân sẽ được làm trong từ số bên trái dấu thập phân.
– [no_commas]: Tùy chọn. Giá trị logic được trả về nếu chuỗi văn bản trả về bao gồm dấu phẩy.
Các giá trị có thể là:
TRUE: Nếu dấu phẩy không được bao gồm trong chuỗi văn bản trả về.
FALSE: Nếu dấu phẩy được bao gồm trong chuỗi văn bản trả về.
Nếu đối số [no_commas] bị bỏ qua, nó sẽ sử dụng giá trị mặc định là FALSE.

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *