Ứng dụng CNTT nâng cao | 16.07.2017 | Đề 2 | Word | Chia phân chương SECTION theo cấp đề mục

2 thoughts on “Ứng dụng CNTT nâng cao | 16.07.2017 | Đề 2 | Word | Chia phân chương SECTION theo cấp đề mục

  • anh ơi, khi em làm cấp 1, chọn select xong, thì dòng màu đỏ có 3 hàng cùng cấp. mà nó chỉ tự động tô tối có 2 dòng à,, còn dòng cuối " các dạng hệ tuần hoàn "nó k tô.
    HÔM bửa em thi cũng gập vấn đề này, xử lý sao anh ơi.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *